Opleiding Intuïtief Coachen - Life Coach

ICO gez logo 27 10kopie

 

De Opleiding Intuïtief Coachen is een initiatief van Resonance – Training & Coaching Intuïtieve ontwikkeling te Amsterdam en Innerlijke Coach – Praktijk voor bewustzijn en zingeving te Utrecht.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor afgestudeerde readers die hun intuïtieve vermogens willen inzetten in het begeleiden van mensen. Dit kan zowel in de privésfeer als professioneel, bijv. voor coaches, hulpverleners, trainers, leidinggevenden, HR medewerkers etc.

Tevens biedt de opleiding een waardevolle bijdrage aan diegenen die hun persoonlijke (bewustzijns-) ontwikkeling verder willen verdiepen.

Doel

Studenten worden opgeleid tot Life Coach, een professionele aanvulling op hun werk als reader. Na een reading e/o healing kan er vanuit de cliënt de behoefte ontstaan aan verdere begeleiding. Daarbij kan reading een verdiepende bijdrage leveren aan de inhoud die tijdens een coachingsessie aan de orde komt. Als Life Coach begeleidt je mensen naar meer (zelf)bewustzijn en biedt je ondersteuning in hun wezenlijke ontwikkeling.

Het inzetten van intuïtieve vermogens ligt ten grondslag aan de opleiding. Wij zien de vaardigheid van readen als een vorm van toegepaste intuïtie. Dit is een waardevol instrument om op directe en liefdevolle manier tot de kern te komen van de vragen of uitdagingen waar mensen zich voor gesteld zien. 

De opleiding beoogt je inhoudelijk handvatten en praktisch toepasbare technieken aan te reiken die het mogelijk maken om de cliënt te ondersteunen in het onderzoeken en vormgeven van zijn / haar eigen levensweg.  

Visie

In het coachingsproces zijn verschillende stappen of fases te onderscheiden:

  • Een reading brengt nieuwe inzichten of invalshoeken waarop de cliënt naar zijn / haar leven kan kijken. Dit is de eerste stap naar wezenlijke verandering. 
  • Bewustzijnswerk verdiept de inzichten en helpt blokkades los te (kunnen) laten.
  • De laatste fase in het proces is om deze inzichten te integreren in het dagelijks leven.

Studenten van de opleiding leren de cliënt in deze fases te ondersteunen en begeleiden. In dit begeleidingsproces onderscheiden wij twee sporen van groei, het spoor van potentie en het spoor van helen. Beide sporen zijn van belang in het bewustwordings- en helingsproces van de cliënt en vragen om een specifieke benadering.

Het spoor van Potentie
Het spoor van potentie ondersteunt de cliënt in het bewust worden en inzetten van zijn / haar wezenlijke potentie (eigen kracht en kwaliteiten) die intrinsiek aanwezig is. De cliënt kan gaan kiezen voor een eigen en authentieke richting in het leven. Dit leidt tot zelfverwerkelijking en geeft richting en zin aan het leven.

Het spoor van Helen
Ieder mens wordt in het leven geconfronteerd met vormen van lijden. Hieruit ontstaat levenspijn en de behoefte jezelf voor de ervaring van pijn te behoeden. Dit noemen wij het overlevingsscenario. Het overlevingsscenario richt zich op het probleem en wil dit weg hebben. Het gaat uit van dualiteit en oordeel.
In de begeleiding verleg je de focus van het overlevingsscenario (waarin hulpvragers zich meestal bevinden) naar het levensscenario. Het levensscenario gaat uit van leren en mogelijkheden. Het ontstijgt oordeel en sluit niets buiten.
Dit spoor helpt de cliënt hem / haar niet tegen te vechten tegen de schaduw, maar juist de schaduwkanten in het licht te brengen zodat zijn/haar wezenlijke aard opnieuw tevoorschijn kan komen. 

Het opleidingsprogramma

De gehele opleiding duurt ca. 1,5 jaar en bestaat uit een basisopleiding van een jaar en een praktijkopleiding van een half jaar en wordt afgerond met een certificaat. Naast de opleidingsdagen wordt van je verwacht dat je minimaal elke maand intervisie doet om te oefenen.
Het is mogelijk om alleen de basisopleiding te volgen, zonder certificering maar met een bewijs van deelname.

Basisopleiding: ‘Dynamische relatie met de cliënt
Tijdens de basisopleiding wordt de basis gelegd voor het professioneel begeleiden van de cliënt. Als Coach fungeer je als een spiegel (een essentiël instrument) voor je cliënt, derhalve vormen de lessen over je eigen grenzen en overlevingsstrategieën, je interpretaties, potentie en valkuilen een belangrijke basis voor de betekenis die je kunt hebben voor de cliënt en zijn of haar proces.
Daarnaast is het belangrijk dat je als Coach helder krijgt met welke vraag de cliënt komt en hoe je zowel de cliënt zowel kunt volgen als een richtinggevende invloed kunt hebben. Door het creëren van een goede balans tussen betrokkenheid en empathie en professionele afstand schep je de veilige sfeer waarin de cliënt het spoor van potentie en heling kan volgen.

Je leert (helende) visualisaties, energiewerk en release technieken toe te passen en ook hoe je diepliggende belemmerende overtuigingen aan de oppervlakte kunt laten komen. Verder leer je jouw intuïtieve vermogens naast reading ook op andere manieren in te zetten.
De basisopleiding wordt afgesloten met een oefendagdeel. Je geeft zelfstandig een sessie aan iemand uit je eigen groep. In deze sessie zet je geleerde vaardigheden en methodieken in en oefen je om dit te combineren met jouw eigen potentie.

Praktijkopleiding: ‘Professionalisering - Meesterschap in praktijk’
De laatste fase van de opleiding begint met het leren werken met individuele opstellingen. Je leert de basis uitgangspunten van systemisch werken en verschillende manieren van individuele opstellingen.
Uiteraard staat in deze laatste fase van de opleiding de (eigen) praktijk centraal. Tijdens de praktijklessen krijg je de gelegenheid om de geleerde methoden en technieken met iemand van buiten de opleiding in de praktijk te brengen, en jezelf beter te leren kennen in jouw eigen stijl van coachen. Het gaat hier om op zichzelf staande sessies waarin je de verschillende technieken kunt toepassen onder supervisie van een docent. Je zet je readerschap, alsmede andere vormen van toegepaste intuïtie en je praktische kennis en methoden in.

Naast de praktijklessen zijn er integratielessen om de ervaringen, vragen en alles wat er nog nodig is te bespreken en/of te beoefenen.

Het uitvoeren van een eigen Zelfstandig project vormt de afronding. Dit is het sluitstuk van de opleiding. Geheel zelfstandig doe je een coachingstraject van 3-5 zelfstandige sessies met een cliënt. Eén van die sessies zal onder supervisie van een docent plaatsvinden. Het project wordt afgerond met een eindverslag.

Algemeen
Het gehele traject bestaat uit een offline en online aanbod. Beide zijn ondersteunend om op alle niveaus (mentaal, emotioneel, spiritueel en praktisch) toe te groeien naar een professionele Life Coach.
Extra begeleiding door de docenten vindt plaats in de vorm van persoonlijke gesprekken. Voor het verdiepen van kennis en ervaring worden af en toe individuele opdrachten gegeven.

Naast de groepslessen zijn er intervisie bijeenkomsten met je eigen groep met groepsopdrachten. Omdat ervaring alleen wordt opgedaan door te oefenen raden wij aan om elke twee weken een bijeenkomst te hebben.

Studenten worden geacht ook naast de opleidingsdagen tijd te besteden het leerproces. Bijvoorbeeld door het schrijven van reflectieverslagen, visualisatie- en zelfonderzoekoefeningen in de vorm van audio- en video opnames, en het lezen van (verplichte) vakliteratuur.

De verplichte vakliteratuur:
Krachtgericht Coachen van Fred Korthagen en Ellen Nuijten
Zijnsgericht Coachen van Fred Korthagen en Ellen Nuijten 

Certificering

  • De student heeft de gehele opleiding doorlopen en niet meer dan 4 dagdelen gemist.
  • De student heeft minimaal 14 intervisie bijeenkomsten bijgewoond, en reflectieverslagen ingeleverd
  • De student heeft zijn / haar eindproject afgerond en hier verslag van gedaan
  • De betrokken leraren achten de student capabel om zelfstandig coaching sessies te geven.

Toelatingsvoorwaarden en aanmelden

Certificaat van een Nederlandse readingopleiding.
Aanmelding geschiedt via een aanmeldingsformulier op de website van Resonance. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier heb je 14 dagen bedenktijd, daarna is je aanmelding definitief.
Je kunt je inschrijven voor de gehele opleiding of alleen de basisopleiding.

Tijdsinvestering

De gehele opleiding duurt 1,5 jaar. De Basisopleiding is 1 jaar (geen les in juli/aug).
Ca. om de 14 dagen les op vrijdag, zaterdag of zondag. Een hele of halve dag.
Tijdens de praktijkopleiding worden er naast de integratielessen in overleg praktijklessen ingepland.
Buiten de lesdagen moet gerekend worden op extra tijd voor het lezen van vakgerichte kennis, intervisiebijeenkomsten en het beoefenen in het eigen leven/praktijk van individuele opdrachten. We maken gebruik van zowel offline als online lesmateriaal.

Tarieven en betalingsvoorwaarden 

De gehele opleiding (Basis + Praktijk) is € 3.100 (In één keer vooraf € 2.975)
In termijnen: Inschrijfgeld € 300 en 16 maandtermijnen van € 175
Alleen de Basisopleiding is € 2.250 (In één keer vooraf € 2.160)
In termijnen: Inschrijfgeld € 325 en 11 maandtermijnen van € 175
Lesgelden zijn vrijgesteld van BTW.
Aanschaf van vakliteratuur is voor eigen rekening en niet verplicht

Locatie en docenten

Studio Resonance te Amsterdam. De opleiding wordt gegeven door Anna Drenth en Nancy Linscheer met gast docenten.