Opleiding Intuïtief Coachen - Life Coach

ICO gez logo 27 10kopie

 

De Opleiding Intuïtief Coachen is een initiatief van Resonance – Training & Coaching Intuïtieve ontwikkeling te Amsterdam en Innerlijke Coach – Praktijk voor bewustzijn en zingeving te Utrecht.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor afgestudeerde readers die hun intuïtieve vermogens willen inzetten in het begeleiden van mensen. Dit kan zowel in de privésfeer als professioneel, bijv. voor coaches, hulpverleners, trainers, leidinggevenden, HR medewerkers etc.

Tevens biedt de opleiding een waardevolle bijdrage aan diegenen die hun persoonlijke (bewustzijns-) ontwikkeling verder willen verdiepen.

Doel

Studenten worden opgeleid tot Life Coach, een professionele aanvulling op hun werk als reader. Na een reading e/o healing kan er vanuit de cliënt de behoefte ontstaan aan verdere begeleiding. Daarbij kan reading een verdiepende bijdrage leveren aan de inhoud die tijdens een coachingsessie aan de orde komt. Als Life Coach begeleidt je mensen naar meer (zelf)bewustzijn en biedt je ondersteuning in hun wezenlijke ontwikkeling.

De opleiding beoogt je inhoudelijk handvatten en praktisch toepasbare technieken aan te reiken die het mogelijk maken om de cliënt te ondersteunen in het onderzoeken en vormgeven van zijn / haar eigen levensweg.

Bij een opleiding intuïtief coachen ligt het inzetten van intuïtieve vermogens ten grondslag aan de begeleidingsmethoden. Hierbij ervaren wij de techniek van het readen, als vorm van toegepaste intuïtie, als een waardevol instrument om op directe en liefdevolle manier tot de kern te komen van de vragen of uitdagingen waar mensen zich voor gesteld zien.

Visie

In het coachingsproces zijn verschillende stappen of fases te onderscheiden:

 • Een reading brengt nieuwe inzichten of invalshoeken waarop de cliënt naar zijn / haar leven kan kijken. Dit is de eerste stap naar wezenlijke verandering. 
 • Innerlijk werk is nodig om inzichten en bewustzijn te verdiepen en blokkades los te (kunnen) laten. Eventueel ondersteund door de informatie die de reader/coach waarneemt. 
 • De laatste stap in het proces is om deze inzichten te integreren in het dagelijks leven.

Studenten van de opleiding leren de cliënt in alle drie de fases te ondersteunen en begeleiden. In dit begeleidingsproces onderscheiden wij twee sporen van groei, het spoor van Helen en het spoor van Potentie. Beide sporen zijn van belang in het bewustwordings- en helingsproces van de cliënt en vragen om een specifieke benadering.

Het spoor van Helen
Ieder mens wordt in het leven geconfronteerd met vormen van lijden. Hieruit ontstaat levenspijn en de behoefte jezelf hiervoor te behoeden, het zgn. overlevingsscenario. In de begeleiding verleg je de focus van het overlevingsscenario (waarin hulpvragers zich meestal bevinden) naar het levensscenario. Het overlevingsscenario richt zich op een probleem dat uit de weg geruimd moet worden. Deze benadering gaat uit van dualiteit en oordeel. Het levensscenario gaat uit van leren en mogelijkheden. Het ontstijgt oordeel en sluit niets uit.

Dit spoor helpt de cliënt zich gaandeweg te bevrijden van de kramp rond levenspijn. Het leert hem / haar er niet tegen te vechten, maar de schaduwkanten van zijn/haar persoonlijkheid in het licht te brengen zodat zijn/haar ware aard hieruit tevoorschijn kan komen.

Het spoor van Potentie
Het spoor van potentie ondersteunt de cliënt in het bewust worden en gaandeweg ontvouwen van zijn / haar wezenlijke potentie die intrinsiek aanwezig is. De cliënt kan gaan kiezen voor een eigen en authentieke richting in het leven. Dit leidt tot zelfverwerkelijking en geeft richting en zin aan het leven.

Het programma

De opleiding duurt ca. 1,5 jaar en is opgebouwd uit verschillende modules in 3 blokken. De modules in blok 1 en 2 zijn ook los van de opleiding te volgen.

 • Blok 1: Persoonlijk Meesterschap
  - Introductiedag [2 dagdelen]
  - Module Persoonlijke groei en zelfbewustzijn [8 dagdelen]
 • Blok 2: Dynamische relatie met de cliënt
  - Module Begeleide zelfhealing [10 dagdelen]
  - Module Werken met overtuigingen [3 dagdelen]
  - Module Releasetechnieken [4 dagdelen]
  - Module Systemisch werken – Individuele opstellingen [6 dagdelen]

 • Blok 3: Professionalisering - Meesterschap in praktijk
  - Module Jij als Coach [1 dagdeel]
  - 5 praktijklessen onder supervisie [5 dagdelen]
  - Zelfstandig traject met sessies onder supervisie (minimaal 1)

Het gehele traject bestaat uit een offline en online aanbod om je op diverse niveaus (mentaal, emotioneel en spiritueel) te kunnen laten groeien naar een Life coach die zowel zichzelf als zijn/haar cliënt op een respectvolle en liefdevolle bejegent. In elk blok zijn er intervisie bijeenkomsten met je eigen groep met groepsopdrachten. Gedurende de gehele opleiding wordt er gewerkt aan het verhogen van je readingniveau als vorm van toegepaste intuïtie en het verdiepen van je kennis en ervaring door individuele opdrachten. Thuiswerk zal bestaan uit reflectieverslagen, visualisatie en zelfonderzoekoefeningen in de vorm van audio- en video opnames en het lezen van vakliteratuur.

Extra begeleiding door de docenten vindt plaats in de vorm van persoonlijke gesprekken, eventueel via Skype of indien nodig extra integratielessen.

Het volgen van losse modules
Dit is mogelijk voor Readers die niet de hele opleiding willen doen of al een dergelijke opleiding hebben gevolgd en dit willen aanvullen met bepaalde modules uit onze opleiding. Enige voorwaarde is het deelnemen aan een van de Introductiedagen zodat iedereen bij aanvang op hetzelfde “spoor” zit.

Blok 1: Persoonlijk Meesterschap

INTRODUCTIEDAG [1 dag]
Dit blok begint met de Introductiedag als opmaat naar de opleiding. Je maakt kennis met onze visie op het coachingsproces en de inhoud en structuur van de opleiding. Readen, chakra psychologie, persoonlijke leervraag en meer komen aan de orde om je zo goed mogelijk voor te bereiden op deze intensieve maar boeiende reis. De Introductiedag is tevens de eerste dag van de opleiding.

MODULE PERSOONLIJKE GROEI EN ZELFBEWUSTZIJN [4 dagen]
In deze module staat je eigen (bewustzijns)ontwikkeling centraal. Als Coach fungeer je als een spiegel (het meest essentiële instrument) voor je cliënt, derhalve vormt dit een belangrijke basis voor de betekenis die je kunt hebben voor zowel cliënt als het proces.

Belangrijk voor coaches (en readers) is een grote mate van zelfkennis, het duidelijk onderscheid kunnen maken tussen de (eigen) persoonlijkheid en het wezen. Je onderzoekt je eigen levenshouding en krijgt meer zicht op jouw potentie, interpretaties en valkuilen.

Tijdens het begeleiden van mensen is het belangrijk een goede balans te creëren tussen betrokkenheid en empathie enerzijds, en professionele afstand en overstijgend vermogen

anderzijds. Ook is het belangrijk om afstand te kunnen nemen van eigen meningen of oordelen om neutraal te kunnen zien. Matchen, overdracht en projectie komen in deze module aan de orde, evenals het scheppen van een veilige sfeer. Dit zijn belangrijke aspecten om beweging, verandering en groei mogelijk te maken.


De opleiding verruimt in sterke mate je gevoeligheid en intuïtie. Het hanteren hiervan in zowel werk als persoonlijk leven vraagt tijd en aandacht. Er wordt verder gewerkt met onderwerpen als (eigen) grenzen, overlevingsstrategieën, behoeften en wensen en communicatiestijlen. 

Blok 2: Dynamische relatie met de cliënt

MODULE BEGELEIDE ZELFHEALING [5 dagen]
Deze module legt de basis voor het coachen. Het uitgangspunt is de begeleide zelfhealing: de cliënt begeleiden in de sporen van healing en potentie met als inzet het verkrijgen van meer bewustzijn en handvatten om met meer vrijheid en eigenheid in het leven te staan. Hierbij wordt uitgegaan van potentie en heelheid die intrinsiek aanwezig zijn, en het aanspreken van het eigen weten van de cliënt.

Elk coachingstraject begint met het duidelijk krijgen van de vraag waarmee de cliënt komt. Gespreksvaardigheden en het verruimen van je begrip van het readen en hoe die toe te passen in het proces komen hier aan de orde.

Voor het spoor van healing en potentie leer je werken met visualisaties en zelfhealing technieken, energiewerk, lichaamswerk, de invloed van overtuigingen. Deze module wordt afgesloten met een dagdeel waar je zelfstandig een sessie geeft aan iemand uit je groep: hoe zet je reading in, het bepalen van het thema of de vraag, hoe leid je de cliënt naar de plek(ken) die aandacht nodig hebben, het begeleiden van de cliënt in het proces van healing en versterken van eigenheid en autonomie.

MODULE WERKEN MET OVERTUIGINGEN [3 dagdelen]
Overtuigingen zijn in grote mate bepalend voor hoe je wereldbeeld, mensbeeld en persoonlijke belevingswereld eruit ziet. Vanuit de gedachtegang dat je wordt wat je denkt is het derhalve zinvol om je overtuigingen, vooral de belemmerende, inzichtelijk te maken. Echter niet alle overtuigingen liggen zo gemakkelijk aan de oppervlakte en er kunnen ook weerstanden zijn. Sommige diep zittende overtuigingen, denk bijv. aan familieprogrammatie, waar cliënt mentaal niet bij kan, is d.m.v. reading te verhelderen.

Je leert in deze module spelen met overtuigingen, ook de dieper liggende alsmede hoe je deze kunt beïnvloeden. Vastzittende overtuigingen kunnen weer vloeibaar worden waardoor de cliënt uit zijn/haar verkramping kan komen. Het mooiste is als je de cliënt zelf achter zijn/haar overtuigingen laat komen, het bekende Aha moment. Door met elkaar te oefenen krijg je vaardigheid in het blootleggen van overtuigingen die je eigen leven en dat van de cliënt bepalen.

MODULE RELEASETECHNIEKEN [4 dagdelen]
Tijdens de basiscursussen intuïtieve ontwikkeling en de Readingopleiding krijg je al te maken met releasetechnieken, denk bijv. aan plaatjes blazen en de Sedona methode. Toch is de ene releasetechniek de andere niet en zijn er verschillen qua vorm en inhoud. Het is aan jou als coach om in te schatten welke techniek het beste aansluit bij je cliënt. Tijdens deze module leer je de cliënt te begeleiden in het ‘loslaten’ op verschillende niveaus, te weten gevoelsmatig, op wilskracht, mentaal of op basis van voice dialogue. Ook aandacht krijgt het loslaten van de energie van emoties en overtuigingen. Het kunnen toepassen van de verschillende technieken  en het begeleiden van de cliënt hierin vraagt om oefening. Ook hier komen je reading kwaliteiten weer om de hoek kijken. Het samen oefenen en elkaar hierin begeleiden maakt je soepel in het toepassen van deze technieken.

MODULE SYSTEMISCH WERKEN – INDIVIDUELE OPSTELLINGEN [6 dagdelen]
Deze module richt zich op het uitvoeren van individuele opstellingen. Het is een goede introductie om qua inzicht en beleven bekend te worden met de systemische manier van kijken en werken. 

Als aanvulling op het coachingsvraagstuk kan een opstelling helpen inzicht te ontwikkelen in onderliggende patronen die verdere ontwikkeling of heling in de weg staan. Veel onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin iemand is opgegroeid. Door deze werkwijze wordt de verwikkeling of verstrikking van de cliënt zichtbaar zodat de mogelijkheid ontstaat om hierin verandering te brengen.

Je leert de basis uitgangspunten van systemisch werken en verschillende manieren van individuele opstellingen. Er kan gewerkt worden met behulp van tastbare symbolen maar ook cliënt en coach kunnen ‘opgesteld’ worden. Er wordt aandacht besteed aan theorie en de houding van de begeleiding. Gezamenlijk oefenen en uitwisselen van de diverse aspecten van het opstellen zijn de sleutel tot het succesvol leren werken met deze methode. 

Blok 3: Professionalisering: Meesterschap in praktijk

In deze laatste fase van de opleiding staat de eigen praktijk centraal. Blok 3 is alleen voor de studenten die alle modules uit blok 1 en 2 hebben gevolgd. Je beoefent het coachen met cliënten, met en zonder supervisie. Je zet je readerschap, alsmede andere vormen van toegepaste intuïtie en je praktische kennis en methoden in. Studenten zorgen zelf voor cliënten in deze fase. Het uitvoeren van een eigen eindproject vormt de afronding.

MODULE JIJ ALS COACH [1 dagdeel]
In deze les wordt aandacht besteed aan jouw rol, visie, kwaliteiten en talenten als Coach. Je hebt een eigen visie ontwikkeld op het coachen. Je brengt je eigen bagage mee en zal dientengevolge ook die cliënten aantrekken die daar op resoneren. Het inzetten van jouw unieke kwaliteiten alsmede ook het (h)erkennen waar je grenzen liggen worden besproken.

Daarnaast leer je over de opbouw van de coachings sessies en verloop van het traject. Het is de start van het beoefenen van het geleerde – ‘jouw meesterschap’ – in de praktijk en de voorbereiding van de praktijklessen die hierna volgen.

MODULE PRAKTIJKLESSEN [5 dagdelen onder supervisie]
Tijdens 5 praktijklessen krijg je de gelegenheid om de geleerde methoden en technieken met iemand van buiten de opleiding in de praktijk te brengen. Het gaat hier om op zichzelf staande sessies waarin je de verschillende technieken kunt toepassen onder supervisie van een docent. Je nodigt zelf een cliënt uit of wisselt uit met je medestudenten.

MODULE ZELFSTANDIG TRAJECT [1 dagdeel onder supervisie]
Dit is het sluitstuk van de opleiding. Geheel zelfstandig doe je een coachingstraject met een cliënt van minimaal 3 tot maximaal 5 sessies. Eén van die sessies zal onder supervisie van een docent plaatsvinden. Het project wordt afgerond met een eindverslag.

Certificering

 • De student heeft alle modules doorlopen en niet meer dan 4 dagdelen gemist.
 • De student heeft voldoende intervisie bijeenkomsten bijgewoond (dit ter beoordeling van de docent), en reflectieverslagen ingeleverd
 • De student heeft zijn / haar eindproject afgerond en hier verslag van gedaan
 • De betrokken leraren achten de student capabel om zelfstandig coaching sessies te geven 

Toelatingsvoorwaarden aan aanmelden

Voor zowel de opleiding als losse modules is ieder die een certificaat van een Nederlandse readingopleiding heeft welkom. Het deelnemen aan de Introductiedag is tevens in beide gevallen een voorwaarde.

Aanmelding geschiedt via een aanmeldingsformulier op de website. Na ontvangst door Resonance van het aanmeldingsformulier heb je 14 dagen bedenktijd, daarna is je aanmelding definitief. Je kunt je inschrijven voor de gehele opleiding of voor losse modules.

Aanmelden voor de Introductiedag kan tevens per email! 

Tijdsinvestering

Tijdsduur ca 1,5 jaar. Zie bij de verschillende modules de vermelde dagdelen/dagen.

Lessen blok 1 en 2 zijn op vrijdag of zaterdag. De praktijklessen in blok 3 zullen in overleg plaatsvinden.

Naast de lesdagen moet gerekend worden op extra tijd (gemiddeld 3 uur per week) voor het lezen van vakgerichte kennis, individuele opdrachten met verslaglegging en het beoefenen in het eigen leven en werkpraktijk en intervisie bijeenkomsten. 

Tarieven en betalingsvoorwaarden 

Introductiedag: € 85

De  totale kosten voor de opleiding zijn € 2.950 (incl. de Introductiedag).

Lesgelden zijn vrijgesteld van BTW.

Bij betaling in één keer vooraf € 100 korting.

In termijnen: Inschrijfgeld € 240 en 15 maandtermijnen ad €175

Aanschaf van vakliteratuur is voor eigen rekening

Voor tarieven van losse modules, vraag naar de voorwaarden. 

Locatie en docenten

Studio Resonance te Amsterdam. De opleiding wordt gegeven door Anna Drenth en Nancy Linscheer met gast docenten.

Deze website maakt gebruik van cookies
om data verkeer te analyseren en u een optimaal werkende website aan te bieden.

Ja, ik wil een goed werkende website: