Opleiding Intuïtief Coachen - Life Coach

zelfkennis zelfacceptatie

De Opleiding Intuïtief Coachen is een initiatief van Resonance – Training & Coaching Intuïtieve ontwikkeling te Amsterdam en Innerlijke Coach – Praktijk voor bewustzijn en zingeving te Utrecht.

 

Deze jaaropleiding is bedoeld voor afgestudeerde readers die hun intuïtieve vermogens willen inzetten in het begeleiden van mensen. Te denken valt aan coaches, hulpverleners, trainers, leidinggevenden, HR medewerkers etc.

Tevens biedt de opleiding een waardevolle bijdrage aan diegenen die hun persoonlijke (bewustzijns-) ontwikkeling verder willen verdiepen.

Doel

Studenten worden opgeleid tot Life Coach, een professionele aanvulling op hun werk als reader. Als Life Coach begeleidt je mensen naar meer (zelf)bewustzijn en biedt je ondersteuning in hun wezenlijke ontwikkeling.

De opleiding beoogt je inhoudelijk handvatten en praktisch toepasbare technieken aan te reiken die het mogelijk maken om de cliënt te ondersteunen in het onderzoeken en vormgeven van zijn / haar eigen levensweg.

Bij een opleiding intuïtief coachen ligt uiteraard het inzetten van intuïtieve vermogens ten grondslag aan de begeleidingsmethoden. Hierbij ervaren wij de techniek van het readen, als vorm van toegepaste intuïtie, als een waardevol instrument om op directe en liefdevolle manier tot de kern te komen van de vragen of uitdagingen waar mensen zich voor gesteld zien.

Visie

In de opleiding worden de methoden en visie van Intuïtieve Ontwikkeling (o.a. het readen en energiewerk)aangevuld metelementen uit de westerse psychologie (o.a. Psychosynthese en Jungiaanse psychologie) en uit de oosterse filosofie (zoals Boeddhisme en Soefisme).

In een coachingsproces of coachingsessie kun je verschillende stappen of fases herkennen:

Een reading brengt nieuwe inzichten of invalshoeken waarop de cliënt naar zijn / haar leven kan kijken. Dit is de eerste stap naar wezenlijke verandering.

Innerlijk werk is nodig om inzichten en bewustzijn te verdiepen en blokkades los te (kunnen) laten.

De laatste stap in het proces is om deze inzichten te integreren in het dagelijks leven.

Studenten van de opleiding leren de cliënt in alle drie de fases te ondersteunen en begeleiden. In dit begeleidingsproces onderscheiden wij twee sporen van groei, het spoor van Helen en het spoor van Potentie. Beide sporen zijn van belang in het bewustwordings- en helingsproces van de cliënt en vragen om een specifieke benadering.

Het spoor van Helen
Ieder mens wordt in het leven geconfronteerd met lijden. Hieruit ontstaat levenspijn en de behoefte jezelf hiervoor te behoeden, het zgn. overlevingsscenario. In de begeleiding verleg je de focus van het overlevingsscenario (waarin hulpvragers zich meestal in bevinden) naar het levensscenario. Het overlevingsscenario richt zich op een probleem dat uit de weg geruimd moet worden. Deze benadering gaat uit van dualiteit en oordeel. Het levensscenario gaat uit van leren en mogelijkheden. Het ontstijgt oordeel en sluit niets uit. Als Lifecoach werk je vanuit het levensscenario.

Dit spoor helpt de cliënt zich gaandeweg te bevrijden van levenspijn. Het leerthem / haar er niet tegen te vechten, maar de schaduwkanten van zijn/haar persoonlijkheid in het licht te brengen zodat zijn/haar ware aard tevoorschijn kan komen.

Het spoor van Potentie
In onze cultuur wordt ontwikkeling vooral gezien als het aanleren van vaardigheden en kennis, en daarmee wordt de identiteit grotendeels bepaald. We worden goed in dingen die we van buitenaf opgelegd krijgen. Het spoor van potentie ondersteunt de cliënt in het bewust worden en gaandeweg ontvouwen van zijn / haar wezenlijke potentie die intrinsiek aanwezig is. De cliënt kan gaan kiezen voor een eigen en authentieke richting in het leven. Dit leidt tot zelfverwerkelijking en geeft richting en zin aan het leven.

Het programma

De opleiding is opgebouwd uit drie niveaus:

  • Niveau 1: Persoonlijk meesterschap
  • Niveau 2: Dynamische relatie met de cliënt
  • Niveau 3: Professionalisering - Meesterschap in praktijk


bospaddun
Elk niveau bevat 7 lesdagen en elke dag heeft een eigen (terugkerend) thema:

Dag 1 – aanvaarden / hallo zeggen

Dag 2 – vitaliteit / in beweging komen

Dag 3 – stilte / luisteren

Dag 4 – vertrouwen

Dag 5 – loslaten / overgave

Dag 6 – liefdevolle verbinding

Dag 7 – de kracht van de vrije wil / bewust keuzes maken

 

Na elk niveau schrijf je een reflectieverslag. Onderdeel van de opleiding zijn intervisie bijeenkomsten met je eigen groep met groepsopdrachten. Gedurende de gehele opleiding wordt er gewerkt aan het verhogen van je readingniveau als vorm van toegepaste intuïtie.

Buiten deze lesdagen zijn er praktijklessen die buiten deze thema’s vallen.

Niveau 1: Persoonlijk meesterschap

In dit blok staat je eigen (bewustzijns)ontwikkeling centraal. Als Coach fungeer je als een spiegel (het meest essentiële instrument) voor je cliënt, derhalve vormt dit een belangrijke basis voor de betekenis die je kunt hebben voor zowel cliënt als het proces.

Het vergroten van (zelf)bewustzijn krijgt veel aandacht tijdens dit blok. Belangrijk voor coaches (en readers) is een grote mate van zelfkennis, het duidelijk onderscheid kunnen maken tussen de (eigen) persoonlijkheid en het wezen. Je onderzoekt je eigen levenshouding en krijgt meer zicht op jouw potentie, interpretaties en valkuilen.


De opleiding verruimt in sterke mate je gevoeligheid en intuïtie. Het hanteren hiervan in zowel werk als persoonlijk leven vraagt tijd en aandacht. Ook dit krijgt aandacht tijdens het eerste blok.

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: mindfull zijn; het leren inzetten van een (eigen) leervraag; bestaansrecht; behoeften en wensen; zelf-healing; (eigen) grenzen; overlevingsstrategieën. Er wordt uitsluitend binnen de eigen groep met technieken geoefend.

Niveau 2: Dynamische relatie met de cliënt

Tijdens het begeleiden van mensen is het belangrijk een goede balans te creëren tussen betrokkenheid en empathie enerzijds, en professionele afstand en overstijgend vermogen anderzijds. Ook is het belangrijk om afstand te kunnen nemen van eigen meningen of oordelen om neutraal te kunnen zien. Matchen, overdracht en projectie komen in dit blok aan de orde, evenals het scheppen van een veilige sfeer. Dit zijn belangrijke aspecten om beweging, verandering en groei mogelijk te maken.

We gaan in dit blok concreet en praktisch aan het werk. Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn het leren werken met metaforen, het onderzoeken van kwaliteiten en talenten, beperkingen en blinde vlekken,

Je krijgt theorie en vaardigheden aangereikt die je kunt inzetten in je werk als begeleider. Je beoefent de technieken en theoretische kennis binnen je eigen groep.

Niveau 3: Professionalisering - Meesterschap in praktijk

In deze laatste fase van de opleiding staat de eigen praktijk centraal. Je ontwikkelt je eigen visie op het coachen. Je beoefent het coachen met cliënten, met en zonder supervisie met gebruikmaking van je readerschap, andere vormen van toegepaste intuïtie en je praktische kennis (o.a. chakra psychologie, release technieken, zelf-healing methoden). Studenten zorgen zelf voor coachings cliënten in deze fase. Het kiezen en uitvoeren van een eigen eindproject vormt de afronding.

Certificering

  • De student heeft 2 coaching trajecten van minimaal 3 sessies afgerond met eigen cliënten met verslag
  • De student heeft zijn / haar eindproject afgerond en hier verslag van gedaan
  • De student heeft aan minimaal zes intervisie e/o supervisie bijeenkomsten deelgenomen en 3 reflectieverslagen ingeleverd
  • De betrokken leraren achten de student capabel om zelfstandig coaching sessies te geven

Degenen die het certificaat hebben behaald, kunnen worden vermeld op de aanbevelingslijst op de website van Resonance.

Deze vermelding verlengt zich jaarlijks als er minimaal 2 supervisiebijeenkomsten zijn bijgewoond (per jaar).

Diverse informatie

Toelatingsvoorwaarden: Iedereen met een certificaat van een Nederlandse readingopleiding.

Tijdsduur: 15 maanden. Totaal aantal dagdelen is 47.
40 lesdagdelen, 5x coaching sessie onder begeleiding en 2x supervisie.
Lesdagen: afwisselend op woensdagavond; vrijdagmiddag en avond en zaterdag ochtend en middag.
Per blok neem je deel aan 2 intervisie c.q. supervisiebijeenkomsten.

De kosten voor de opleiding zijn € 3.280. Aanbetaling € 355 + 15 maandtermijnen € 195. Bij betaling in één keer vooraf € 100 korting. 

Kijk in de agenda wanneer de volgende groep begint >>> Agenda

Heb je vragen? Neem gerust contact op >>> Contactpagina